תנאי שימוש באתר

 

מכון ז'בוטינסקי בישראל (להלן:'' מכון ז'בוטינסקי '') מציע את המידע באתר זה ברשת האינטרנט (להלן: '' השירות ''). השימוש באתר ובתוכנו, כפוף להוראות שלהלן בעצם הכניסה לאתר מביע המשתמש את הסכמתו לאמור להלן ואת התחייבותו לפעול כאמור בתנאי השימוש.

שימוש נאות בתוכן
טקסט, קבצי תמונות, איורים, מפות, גרפיקה, כרזות, ליקוט, קטעי וידאו או שמע ושאר תכנים באתר זה הם רכוש מכון ז'בוטינסקי, ועשויים להיות מוגנים בזכויות יוצרים, על פי הדין הישראלי, אמנות בינלאומיות, והגבלות אחרות. זכויות יוצרים וזכויות קניין אחרות על תכנים באתר אינטרנט זה, עשויות להיות שייכות לאחרים, מלבד מכון ז'בוטינסקי. מכון ז'בוטינסקי אוסר במפורש העתקת חומרים ותכנים מוגנים מאתר האינטרנט, למעט לצורכי שימוש נאות ובהגבלות, בסייגים ובתנאים כמתואר להלן.

על המשתמש בחומרים המוגנים בזכויות יוצרים, לעשות שימוש נאות והוגן בחומרים מוגנים לצרכים לא מסחריים ולצרכים חינוכיים כמו הוראה, מלגה ומחקר ולשימושים אלה בלבד. משתמש המבקש להוריד או להדפיס טקסטים וקבצי תמונה מהאתר לשימושים אלה, ללא אישור מפורש של מכון ז'בוטינסקי, יוכל לעשות כן, בהגבלות, הסייגים והתנאים כאמור בתנאי השימוש באתר ובתנאי נוסף שיביע הסכמתו גם לתנאים הבאים;

  • השימוש בתוכן הוא לשימוש אישי בלבד, לצרכים חינוכיים ובכל מקרה שלא לצרכים מסחריים;
  • הציון יכלול כל מידע הנוגע לזכויות היוצרים, וכן ציון כי מקור החומר באתר מכון ז'בוטינסקי וכתובת האתר.
  • אין לשנות או להתאים את התוכן;
  • על המשתמש להסכים לכל תנאי או הגבלה אחרים המוטלים על כל קובץ טקסט או תמונה בנפרד;

ההיתר לעשות שימוש בחומרים האמורים הוא בכפוף להגנה על זכויות של צדדים שלישיים ככל שיש כאלה צדדים שלישיים בעלי זכויות. אין באמור לעיל ו/או בהצגת חומרים על ידי מכון ז'בוטינסקי באתר האינטרנט כדי להחיל על מכון ז'בוטינסקי חובה ו/או אחריות כלשהי כלפי המשתמש בחומרים. כך גם שאין ללמוד מכך שניתן היתר לשימוש בחומרים האמורים על ידי צדדים שלישיים בעלי זכויות ו/או כי למכון ז'בוטינסקי החובה לדאוג לקבלת הסכמתו צדדים שלישיים אלה. הנה כך ובכל מקרה, האחריות על השימוש בחומרים כמו גם האחריות והחובה לקבל הסכמת צדדים שלישיים לשימוש בחומרים, הוא באחריות המשתמש באתר ובכל מקרה לא של מכון ז'בוטינסקי.

מובהר בזאת כי על אף האמור לעיל, חלק מהחומר הנכלל בשירות זה ואשר נאסף על ידי מכון ז'בוטינסקי, נוצר על ידי גורמים אחרים, היינו גורמים אשר זכות היוצרים מוקנית להם ולא למכון ז'בוטינסקי. בגין חומר מוגן זה, יחולו הכללים הקבועים בדין לגבי השימוש בו כאמור. כמו כן בגין חומר זה מתחייב המשתמש להשיג את הסכמת בעל זכויות היוצרים לצורך עשיית הפעולות שיוחדו בדין לבעל זכויות היוצרים. בשל קשיים אובייקטיבים במקרים מסוימים לא זוהה בעל הזכויות בחומר. אם בעל הזכויות בחומר מוגן זה אינו ידוע, על המשתמש לאתרו ולקבל הסכמתו טרם עשיית אחת הפעולות שיוחדו בדין לבעל זכויות היוצרים, ואין בהצגת החומר באתר זה כדי ללמד כי התקבלה הסכמתו ו/או כי למכון ז'בוטינסקי החובה לקבל הסכמתו.

כל שימוש בטקסט או בקובץ תמונה או אחר מאתר זה, מלמד על הסכמת המשתמש והתחייבותו כי יגביל את השימוש לשימוש נאות והוגן, ראוי וככל שצריך לומר — בהתאם לכל דין וכן כי המשתמש מסכים לכל התנאים וההגבלות שבהרשאה לשימוש וכי לא יפר את זכויות מכון ז'בוטינסקי וזכויות כל זכות של צד שלישי כלשהוא.

הגבלת שימוש מסחרי
הצגה והפצה מסחריים של חומר כתוב, תמונות או תוכן מאתר זה אסורים בהחלט. המעוניינים לעשות שימוש מסחרי בחומרים אלה, לפרסמם כולם או חלקם, או לעשות בהם כל שימוש למטרה שאינה שימוש נאות כמוגדר בחוק, יהיו חייבים לבקש ולקבל אישור בכתב ומראש מאת מכון ז'בוטינסקי. אישור לשימוש כאמור יינתן או לא יינתן לאחר בחינת כל מקרה לגופו, על פי שיקול הדעת הבלעדי של מכון ז'בוטינסקי. דמי שימוש עשויים להידרש, בסך המוערך על פי סוג ואופן השימוש המבוקש. לגבי חלק מהחומר המצוי באתר אך שייך לאחרים יחולו הכללים הקבועים בדין לגבי השימוש האסור בו. מובהר בזאת כי בגין שימוש בחומר זה מתחייב המשתמש להשיג את הסכמת בעל זכויות היוצרים לכך לצורך עשיית אחת הפעולות שיוחדו בדין לבעל זכויות היוצרים.

סימני מסחר
סימני מסחר, סימני השירות והלוגו (כולם יחד יקראו להלן: '' סימני המסחר ''), המוצגים באתר זה הם סימני מסחר של מכון ז'בוטינסקי אך יתכן גם שיוצגו באתר סימני מסחר של צדדים שלישיים. אין לראות בדבר כלשהוא המוצג באתר או לפרשו בין במישרין ובין בעקיפין כמתיר או כמעניק כל הרשאה או היתר לשימוש בסימן מסחרי המוצג באתר האינטרנט, אלא אם ניתנה הרשאה מפורשת בכתב לכך על ידי מכון ז'בוטינסקי, או כל צד שלישי שהוא בעליו של הסימן המסחרי המוצג באתר זה. כל שימוש בכל סימן מסחרי, תמונה, תוכן המוצגים באתר זה, שאינם מותרים בתנאי השימוש המפורטים, אסור בהחלט.

הגבלת אחריות
מכון ז'בוטינסקי אינו אחראי לכל נזק הנגרם כתוצאה משימוש או מאי-יכולת להשתמש בכל חומר מאתר האינטרנט או מכל קישור לאתר/ים אחרים, ו/או כתוצאה מכל הפרעה העשויה להיגרם למשתמש או למחשבו עקב השימוש או אי היכולת להשתמש באתר, או בשל טעות/שגיאה בחומר, לרבות ובין השאר גם אובדן של תוכנות או מידע אחר במערכת של המשתמש או כל הפרעה או שיבוש אחר. ''נזק'' בסעיף זה פירושו כל נזק, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות נזק שנגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע בשירות ו/או מידע אליו מפנה השירות ו/או כתוצאה ממידע שגוי ו/או מטעה המופיע בשירות ו/או מהשבתתו הזמנית או הקבועה של השירות ו/או משימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מן השימוש בשירות ו/או ממחיקה, שינוי או כל שיבוש אחר שנגרם למידע המופיע בשירות ו/או מכל נזק שהוא שנגרם כתוצאה משימוש באתר אחר אשר מתקיים קשר בינו לבין שירות זה.

קישורים (Links)
באתר זה נמצאים קישורים לאתרים אחרים, הקישורים נועדו לנוחיות המשתמש בלבד. אין בין מכון ז'בוטינסקי לבין האתרים האחרים יחסיים מסחריים, ואין למכון ז'בוטינסקי כל שליטה על התוכן המפורסם בהם, אין למכון ז'בוטינסקי כל זכות בחומר שמפורסם בהם, וכך גם, כמובן שאין מכון ז'בוטינסקי אחראי לחומר הנמצא באתרים אלו. מכון ז'בוטינסקי לא מתחייב כי הקישורים יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל וזמין. המידע המצוי באתרים המקושרים הוא באחריותם האתרים המקושרים ובכל מקרה אין מכון ז'בוטינסקי אחראי לתוכן הנמצא בהם, ולא יהיה אחראי בגין שימוש על הסתמכות במידע המופיע בהם. מכון ז'בוטינסקי רשאי לסלק קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים. הכל לפי שיקול דעתו בעניין.

מסמכים מקוריים
מכון ז'בוטינסקי עושה כל מאמץ לבל תתגלה סתירה בין מסמכים המוצגים באתר לבין מסמכים מקוריים אולם, היה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין החומר המוצג באתר זה לבין המסמכים המקוריים, יש לראות אך ורק במסמכים המקוריים כמסמכים נכונים.


שליחת מידע אישי למכון ז'בוטינסקי
נבקש להסב את תשומת ליבך לכך שעל כל מידע שתשלח/י אלינו להיות מדויק. מכל מקום, מכון ז'בוטינסקי לא ישא בכל אחריות על אמינותו של מידע הנשלח אליו על ידי משתמשים באתר האינטרנט שלו.
אם ידוע לך כי מידע ששלחת לאתר אינו מדויק, או מבוסס על עדות שמיעה או שמועה, אנא, ציין/י זאת.

סמכות שיפוט והדין החל
על אתר אינטרנט זה ועל השימוש בו יחולו הוראות הדין הישראלי. על כל המשתמש באתר לוודא כי פעולותיו הן בהתאם להוראות החוק החלות בתחום השיפוט בו הוא מצוי, ועל מכון ז'בוטינסקי לא תחול כל אחריות אם יופר חוק כלשהו על ידי גורם כלשהו בקשר ישיר או עקיף עם השימוש באתר.

על הסכם זה יחולו הוראות חוקי מדינת ישראל. כל סתירה העולה מהסכם זה או מהשימוש באתר אינטרנט זה תיושב בביהמ''ש המוסמך לכך, אשר לו תהיה סמכות השיפוט הבלעדית.

כתב ויתור
החומרים באתר זה וכן כל אתר שקישור אליו מצוי באתר זה, מוצעים כפי שהם (AS IS) ובלא כל אחריות של מכון ז'בוטינסקי, מכל סוג, לא במפורש ולא במשתמע. בכפוף להוראות הדין מכון ז'בוטינסקי אינו נושא בכל אחריות, בין מפורשת ובין משתמעת, לרבות אך לא רק, אחריות בקשר עם זכויות הבעלות בחומרים המתפרסמים באתר, אחריות משתמעת בכל הנוגע לסחירות בחומרים ובמוצרים המופיעים באתר, ו/או אחריות בכל הנוגע להתאמתם לשימוש למטרה מסוימת. מכון ז'בוטינסקי אינו מתחייב כי השימוש באתר ייעשה ללא הפרעות ו/או תקלות מכל סוג שהוא, או כי תקלות יתוקנו, או שהאתר או השרת של האתר יהיו נקיים מוירוסים או ממרכיבים אחרים העשויים להזיק. מכון ז'בוטינסקי לא ישא בכל אחריות לנזק שנגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי עקב השימוש בשירות אתר זה ו/או במידע המופיע בו. ''נזק'' בסעיף זה לרבות כל נזק, בין במישרין ובין בעקיפין שנגרם על ידי הסתמכות במידע של שבאתר זה, ו/או מידע מאתרי הקישורים, או נזק בגין תקלה בעת השימוש באתר. המשתמש לבדו נושא באחריות לגבי האופן שבו הוא עושה שימוש בשירות ו/או במידע המתפרסם בשירות וכן הוא לבדו נושא בכל נזק העשוי להיגרם כתוצאה מהשימוש האמור. מובהר בזאת כי המשתמש פוטר בזאת את מכון ז'בוטינסקי ו/או את מנהליו ו/או עובדיו ו/או נושאי משרה מאחריות כל שהיא בגין שימושו באתר ובתכניו.


אני מסכים לתנאי השימוש באתר ומתחייב לפעול על פיהם.