POWROT NA ZIEMIE IZRAELA

סימול הספר : רביז- 159

שם מחבר הספר: GONTARCZYK PIOTR
מוציא לאור: HISTORIA
מקום ההוצאה: פולין
שנת ההוצאה הלועזית: 2011
מספר העמודים: 64-67
שפה: פולנית
איורים: תצלומים
הערות: חזרה לאדמת ישראל,תדפיס מתוך: HISTORIA VII, 64-67

תוכן

סקירה מקיפה על בית"ר פולין.
בית"ר פולין מנה ב- 1936 ארבעים אלף חברים ובכל העולם היו חמישים אלף.נציב בית"ר פולין עד 1938 היה אהרן פרופס ואחריו מנחם בגין.
בחינוך הבית"רי הושם דגש על הכשרה הגנתית.
בית"ר היה ליהודי פולין בבחינת מהפכה חברתית פוליטית, שכללה גם אמנציפציה לנשים.
גישתו השלילית של הרביזיוניזם לרייך השלישי ולקומוניזם והרצון להקטין את מספר היהודים בגולה תרמו ליחס אוהד של השלטון הפולני. קיבלו הכשרה צבאית מהצבא הפולני.
ב-1937 החל אצ"ל בפעילות נגד הערבים והאנגלים. גיבור בית"ר פולין שלמה בן יוסף (טבצ'ניק) נתלה ע"י הבריטים ב-1938.
מנחם בגין נכלא ע"י הסובייטים.
חברי בית"ר לחמו בגטו ורשה.
POWROT NA ZIEMIE IZRAELA - חזרה לאדמת ישראל