'גבורה בית"רית': שלמה בן-יוסף - הפרשה, המיתוס ומקומו בתודעה הרביזיוניסטית

סימול עבודת המחקר : כ8 - 274

שם המחבר: גולדשטיין אמיר
שנה לועזית: 2001
שם המוסד : אוניברסיטת חיפה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

פרשת שלמה בן-יוסף ומקומה בתודעה הקולקטיבית של התנועה
הרביזיוניסטית. בחלק הראשון של העבודה מתוארת ההתרחשות ההיסטורית
שהביאה לתלייתו של בן-יוסף; ההתמודדות של התנועה הציונית בכלל
ושל התנועה הרביזיוניסטית בפרט עם הדילמות שהציב המרד הערבי
לישוב היהודי בארץ ישראל. האירועים בפלוגת הגיוס של בית"ר
בראש-פנה, הפעולה, המשפט ותגובות הישוב היהודי. החלק השני מתאר
ומנתח את צמיחת המיתוס בקרב התנועה הרביזיוניסטית ותהליך מיסודו
בטקסים תנועתיים. מרכיבי המיתוס, השינויים שחלו בו והשימושים
שנעשו בו לאורך השנים.