התנועה הרביזיוניסטית נוכח התגברות האנטישמיות באירופה ועליית הנאצים לשלטון 1940-1933

סימול עבודת המחקר : כ8 - 275

שם המחבר: רובינסון רנת-יה
שנה לועזית: 2001
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה
סוג עבודת המחקר: דוקטורט

תוכן

המחקר בוחן את פעילות התנועה הרביזיוניסטית על זרועותיה השונות
באירופה, וטיפולן בבעיות יהודי אירופה ערב מלחמת העולם השניה.
משמעות הפרישה של התנועה הרביזיוניסטית מההסתדרות הציונית
ותוצאותיה; אופי ההתארגנות כתנועה ציונית חדשה; מעמדה וסמכותה של
ההנהגה והשפעתה על הגיבוש הרעיוני ודרכי הפעולה של התנועה.
המרכיב החברתי בתנועה ומידת השפעתו על אמצעי הפעולה של התנועה.
פעילות התנועה בארצות אירופה השונות, תוך הארת גישת התנועה ודרכי
פעולתה בבעיות מרכזיות שהתעוררו- כגון המלחמה באנטישמיות, החרם
על סחורות גרמניות והסכם ההעברה. במקביל נבדקו פעולות במישור
הדיפלומטי הבינלאומי- מפעל הפטיציה, תכנית האבקואציה, 'מדיניות
הבריתות' ופעילות עליה ב'.

מילות מפתח