Private Versus Public Heroes: The Politics of Commemoration in Israel 1949 - 1963

סימול עבודת המחקר : כ8 - 270

שם המחבר: Lebel Udi
שנה לועזית: 2002
שם המוסד : Kings College, University of London
סוג עבודת המחקר: דוקטורט

תוכן

אודי לבל, הפוליטיקה של השכול בישראל, 1963-1949.
בחינת הדינמיקה הפוליטית של בניית הזכרון הקולקטיבי הישראלי
בתחום השכול וההנצחה. תקופת המחקר היא 1963-1949, תקופת
הדומיננטיות של מפא"י.