MANDATE DAYS: BRITISH LIVES IN PALESTINE 1918-1948

סימול הספר : עא- 522

שם מחבר הספר: SHERMAN A.J.
מוציא לאור: THAMES AND HUDSON, NEW YORK
מקום ההוצאה: NEW YORK, USA
שנת ההוצאה הלועזית: 1998
שפה: אנגלית
איורים: איורים
הערות: אינדקס. ביבליוגרפיה. מפתח אישים.

תוכן

חייהם של הבריטים בארץ-ישראל בתקופת המנדט. תיאור הפערים
התרבותיים, אי-ההבנות, עמדותיהם כלפי היהודים וכלפי הערבים.
עמדותיהם ותחושותיהם כלפי מדיניות המנדט.
הספר מבוסס על מכתבים למשפחות בבריטניה, יומנים וזכרונות.

מילות מפתח