THE AMERICAN-BRITISH CONVENTION ON PALESTINE.

סימול הספר : הצ"ח- 21

שם מחבר הספר: אין מחבר
מוציא לאור: NZO OF CHINA
מקום ההוצאה: חסר
שנת ההוצאה הלועזית: 1944
שפה: אנגלית
הערות: הופץ על-ידי הצ"ח סין.

תוכן

דברים שנישאו בארוחת-ערב שאירגן הצ"ח אמריקה לציון יום השנה
העשרים להסכם האמריקאי-בריטי על ארץ-ישראל, על ידי אישים
אמריקאים שונים. הנאומים עוסקים בהסכם, מדיניות החוץ של ארצות-
הברית, אחריותה למנדט, זכותה וחובתה להתערב במצב בארץ-ישראל
ולפעול להקמת מדינה יהודית.