POLITICAL STATEMENTS - BY THE NEW ZIONIST ORGANIZATION OF AMERICA, ON THE JEWISH QUESTION AND THE PALESTINE SITUATION.

סימול הספר : הצ"ח- 5

שם מחבר הספר: THE NEW ZIONIST ORGANIZATION OF AMERICA
מוציא לאור: הצ"ח סין
מקום ההוצאה: שנחאי
שנת ההוצאה הלועזית: 1942
סוג שנת ההוצאה: מקור אחר
שפה: אנגלית
הערות: הופץ על ידי הצ"ח סין.

תוכן

הצהרות בנוגע לבעיה היהודית וארץ-ישראל שפורסמו על ידי הצ"ח
בעיתונות האמריקאית בשנים 1945-1943. פניות לדעת הקהל האמריקאית
ולקונגרס המציגות את הבעיה היהודית ואת פתרונה - פתיחת שערי ארץ-
ישראל בפני הפליטים היהודים באירופה, והקמת מדינה יהודית. הצהרות
המביעות התנגדות לחלוקת ארץ-ישראל, סקירת ההתפתחויות שהובילו
לפעילות הטרוריסטית בארץ-ישראל, הצהרה חתומה על ידי חברי קונגרס
ומנהיגים אמריקאיים שהוגשה לנשיא ארצות-הברית כדי שיפעל להקמת
מדינה יהודית וחברות של יהודים באו"ם.