TEN POLITICAL STATEMENTS ON THE JEWISH QUESTION AND THE PALESTINE SITUATION

סימול הספר : הצ"ח- 35

שם מחבר הספר: THE NEW ZIONIST ORGANIZATION OF AMERICA
מוציא לאור: הצ"ח אמריקה NZO OF AMERICA
מקום ההוצאה: USA, New York
שנת ההוצאה הלועזית: 1945
שפה: אנגלית

תוכן

הצהרות בנוגע לבעיה היהודית וארץ-ישראל שפורסמו על ידי הצ"ח
בעיתונות האמריקאית בשנים 1944-1943. פניות לדעת הקהל האמריקאית
ולקונגרס המציגות את הבעיה היהודית ואת פתרונה - פתיחת שערי ארץ-
ישראל בפני הפליטים היהודים באירופה, והקמת מדינה יהודית. כל זאת
על רקע ועידת ברמודה והנטיה בממשל האמריקאי לדחות רעיון זה.