'העם' - האמנם עיתון רביזיוניסטי בשליחות העם?

סימול עבודת המחקר : כ8 - 239

שם המחבר: מיכל הרשמן-שטרית
שנה לועזית: 1997
שם המוסד : אוניברסיטת חיפה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

בעבודה נבחן העיתון הרביזיוניסטי 'העם' כמייצג העם. בין הנושאים:
העיתונות הרביזיוניסטית ועיתון ה'עם', ניתוח פורמט, והטקסט של
ה'עם', התייחסות המערכת לעיתוני התקופה, עמדה כלפי הערבים וממשלת
המנדט כפי שמשתקפים במאמרי העיתון. זאב פון וייזל העיתונאי.

מילות מפתח