THE NATIONAL LABOUR FEDERATION IN ERETZ ISRAEL: INFORMATION הסתדרות העובדים הלאומית בארץ ישראל BULLETIN

סימול הספר : העל- 35

שם מחבר הספר: אין מחבר
מוציא לאור: EXECUTIVE COMMITTEE, INFORMATION DEPARTMENT OF THE NATIONAL LABOUR FEDERATION IN ERETZ ISRAEL
מקום ההוצאה: Israel, Tel Aviv
שנת ההוצאה הלועזית: 1964
שפה: אנגלית
הערות: הוצאה חד-פעמית.

תוכן

ביולטין אינפורמטיבי לרגל שלושים להסתדרות העובדים הלאומית
תרצ"ו-תשכ"ד הסוקר את תחומי הפעילות השונים של ה.ע.ל.