התנועה הציונית בהונגריה בין שתי מלחמות העולם

סימול עבודת המחקר : כ8 - 229

שם המחבר: אלכסנדר רון
שנה לועזית: 1998
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה
סוג עבודת המחקר: דוקטורט

תוכן

סקירה על תולדות הציונות והיהודים בהונגריה. נבדקת פעילות
תנועות הנוער הציוניות בהונגריה וביניהם 'בית"ר'. כמו כן מוזכרת
תרומת הרביזיוניסטים לעלייה הבלתי ליגאלית לארץ ישראל.