Ideas and Foreign Policy: The Case of the Israeli Likud Party

סימול עבודת המחקר : כ8 - 226/ 2

שם המחבר: WURMSER MEYRAV
שנה לועזית: 1998
שם המוסד : אוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון
סוג עבודת המחקר: דוקטורט

תוכן

חלק שני - התנועה הרביזיוניסטית בשנים 1948-1930: הקמת האצ"ל;
הפרישה מההסתדרות הציונית; המקסימליסטים בארץ ישראל - אב"א
אחימאיר וברית הבריונים, יהושע השל ייבין, פרשת ארלוזורוב;
מדיניות האצ"ל משבירת ההבלגה עד המרד בשלטון הבריטי. הקמת תנועת
החרות, מנהיגותו של מנחם בגין והשקפת עולמו, גישת התנועה לנושא
הערבי ולנושא שלמות ארץ ישראל. עליית הליכוד לשלטון, הסכם השלום
עם מצרים ותוכנית האוטונומיה. מדיניות החוץ של הליכוד תחת הנהגת
יצחק שמיר ולאחר חתימת הסכם אוסלו.