THE AMERICAN-BRITISH CONVENTION ON PALESTINE.

סימול הספר : צ- 16/ 2

שם מחבר הספר: אין מחבר
מוציא לאור: הצ"ח אמריקה
מקום ההוצאה: ניו-יורק
שנת ההוצאה הלועזית: 1944
שפה: אנגלית

תוכן

דברים שנישאו בארוחת-ערב שאירגן הצ"ח אמריקה לציון יום השנה
העשרים להסכם האמריקאי-בריטי על ארץ-ישראל. מוריס מנדלסון, נשיא
הצ"ח אמריקה - על ההסכם ועל הסיבות לכינוס המפגש. אישים אמריקאים
שונים - על ההסכם, מדיניות החוץ של ארצות-הברית, אחריותה למנדט,
זכותה וחובתה להתערב במצב בארץ-ישראל ולפעול להקמת מדינה יהודית.