הועד לשחרור האומה ופעילותו בארה"ב בשנים 1948-1944

סימול עבודת המחקר : כ8 - 218

שם המחבר: בריל עמיקם
שנה לועזית: 1997
שם המוסד : אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
סוג עבודת המחקר: רפראט

תוכן

סקירת התהוותו והתפתחותו של האצ"ל, השפעת זאב ז'בוטינסקי על
האצ"ל, החזית השנייה - רכוז פעולות האצ"ל בחו"ל לפי תאורו של אלי
תבין, פעולת ועד חירום להצלת יהודי אירופה, מעורבותו של הלל קוק
וחבריו. תולדות הועד לשחרור האומה הגדרת תפקידים ומטרות, הקשר
עם הארץ והפעילות בארה"ב.