THE THIRD REICH AND THE PALESTINE QUESTION

סימול הספר : ש- 1535

שם מחבר הספר: NICOSIA FRANCIS R.
מוציא לאור: UNIVERSITY OF TEXAS PRESS
מקום ההוצאה: AUSTIN
שנת ההוצאה הלועזית: 1985
שפה: אנגלית
הערות: ביבליוגרפיה. מפתח.

תוכן

עמדת שלטון הרייך השלישי לשאלת ארץ ישראל.גישת הנאציונאל
הסוציאליסטי והיטלר כלפי הציונות, ראשית ניצני הציונות.
תוכנית העברת יהודים מגרמניה לארץ ישראל הגורמים הכלכליים.
חלקה של אנגליה בתוכנית מדיניות החוץ של היטלר בין השנים
1937 - 1933. הערבים בארץ ישראל ויחסם לשלטונו של היטלר. תוכנית
החלוקה של פיל. עמדת משרד החוץ הגרמני להקמת מדינה יהודית.
תעמולה גרמנית ואיטלקית למדיניות במזרח התיכון.