ISRAEL: A COUNTRY STUDY

סימול הספר : מ- 596

שם מחבר הספר: CHAPIN METZ HELEN, EDITOR
מוציא לאור: FEDERAL RESEARCH DIVISION OF THE LIBRARY OF CONGRESS
מקום ההוצאה: WASHINGTON
שנת ההוצאה הלועזית: 1990
שפה: אנגלית
איורים: איורים
הערות: ביבליוגרפיה. מפתח.

תוכן

סקירה על מדינת ישראל: שטח, מספר תושבים, בירה, חברה, כלכלה,חנוך
ממשל ופוליטיקה, בטחון לאומי. פירוט החל מתקופת השלטון הרומי
בארץ ישראל, ראשית הציונות וסוגיה. 1908-1948: לאומיות ערבית,
מלחמת עולם ראשונה, החברה היהודית והערבית תחת שלטון המנדאט,
מאורעות תרפ"ט, מלחמת עולם השנייה וציונות, השואה. 1948-1967:
בעיות של מדינה חדשה, ערבים ישראלים, הפליטים הערבים.
1967-1988: מלחמת יום כפור, ירידה של מפלגת העבודה, יוצאי עדות
המזרח,תקופת מנחם בגין- תהליך השלום, שטחים מוחזקים, פעילות
בלבנון;בחינת הכלכלה בין השנים 1948-1972: צמיחה, השקעות,מבנה
תעשיתי, שנויים בכוחות העבודה, תקציב הממשלה, מסוי, ענפי תעשיה,
חקלאות,שירותים פיננסים. ממשל: תשתית, הנשיא, הממשלה, כנסת
מערכת המשפט, רשויות אזרחיות בגדה המערבית ובחבל עזה.
מוסדות לאומיים: הסתדרות ציונית, הסוכנות, הסתדרות.מבנה המפלגות
הפוליטיות: הלכוד, דתיות, ימין, ערביות וקבוצות ענין.
יחסי חוץ עם מדינות העולם, בטחון לאומי, חילות צה"ל, צה"ל
בשטחים, יחסים צבאיים עם ארצות הברית, שרותי מודיעין, המשפט
הפלילי. הספר מלווה במפות ובטבלאות סטטיסטיות.