TERRORISM: AN INTERNATIONAL JOURNAL, VOL. 12, NR. 3, 1989 NACHMAN BEN-YEHUDA: CONFLICT RESOLUTION IN AN UNDERGROUND GROUP - THE SHAMIR-GILADI CLASH

סימול הספר : עא- 3

שם מחבר הספר: ALEXANDER YONAH, EDITOR
מוציא לאור: CRANE RUSSAK
מקום ההוצאה: USA, New York
שנת ההוצאה הלועזית: 1989
שפה: אנגלית
הערות: בתוך כתב העת הזה מאמר של נחמן בן-יהודה: CONFLICT RESOLUTION IN AN UNDERGROUND GROUP :THE SHAMIR-GILADI CLASH.

תוכן

ארבעה מאמרים העוסקים בטרור: 1. אספקטים ארגוניים ביצירה
והתפרקות קבוצות טרור. 2. טרור בבריטניה: איום, מציאות ותגובה.
3. כיסוי נושא טרור בתקשורת. 4.פתרון עימותים בקבוצות מחתרת:
עימות שמיר-גלעדי מאמר מאת נחמן בן יהודה. במאמר סקירת תולדות
זרם הציונות ושורשיו. גודל אוכלוסיה בארץ ישראל במאה ה-19 עם
תחילת העלייות, המושבות והתבססות בעבודה חקלאית. תקופת המנדט
אקטיביזם בישוב, הקמת האצ"ל, תולדות הארגון למן הפצול מההגנה.
'ברית הבריונים', אב"א אחימאיר, אברהם תהומי, דוד רזיאל, אברהם
שטרן ומשה רוזנברג. הגדרת מטרות האצ"ל ע"י רזיאל וזאב ז'בוטינסקי
משבר אידיאולוגי 1940 שפקד את האצ"ל והקמת הלח"י. סקירת תולדות
לח"י, פעילות, עקרונות כמות חברים,ישראל שייב אלדד, אוריאל שלח,
יצחק שמיר, נתן ילין מור, העימות האידיאולוגי שפרץ בין שמיר
לגלעדי באשר למנהיגות וקו מנחה אידיאולוגי של הלח"י עד לרציחתו
של גלעדי. ספור בריחתם המשותפת של שמיר ואליהו גלעדי. תאור קצר
לפעילות הפוליטית של יצחק שמיר לאחר קום המדינה.