מודעות אבל, פקודות אבל ודפי יזכור כראי לתפיסת המוות על-ידי האצ"ל.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 213/ 1

שם המחבר: רוזן עידית
שנה לועזית: 1996
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

נתוח תרבות השכול מתוך היבט היסטורי וסוציולוגי תוך שמוש במודעות
אבל, פקודות אבל ודפי יזכור.