הציונות: מאסף לתולדות התנועה הציונית והישוב היהודי בארץ- ישראל

סימול הספר : צ- 1196/ 18

שם מחבר הספר: קארפי דניאל, רצבי שלום, עורכים
מוציא לאור: אוניברסיטת תל-אביב, הקיבוץ המאוחד
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1994
שנת ההוצאה העברית: תשנד
שפה: עברית
הערות: כרך יח. שער נוסף ותמצית המאמרים באנגלית.

תוכן

בין המאמרים:
חגית לבסקי: 'משוחררים אך לא בני חורין' - יסודות הארגון היהודי
בברגן-בלזן.
יובל פרנקל: היהדות החרדית והדתית בירושלים בתקופת המצור.
אביבה חלמיש: 'אקסודוס' - המקרה הפרטי והמשמעות הכללית.
דליה עופר: פרשת קלאדובו שאבאץ
נחום בוגנר: מבט חדש על גירוש קפריסין
אריה כוכבי: המערכה של בריטניה נגד העקורים היהודים: היבטים
בינלאומיים.
שלום רצבי: פולמוס שלילת הגלות בשנות ה-30 ומקורותיו.
(כולל התייחסות לאידאולוגיה הרביזיוניסטית בנושא)