ועדה לעזרת משפחות עצורים, הוועד הלאומי, התכתבות, פרוטוקולים, הסכמים

11.11.1945 - 17.12.1947

סימול התיק : ח 6 - 4/ 4

שייך לארכיון: ועדה לעזרת משפחות עצורים
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

התכתבות עם הועד הלאומי על המיזוג עם איגוד 'לאסירינו', שליחת
העתון 'לקרוב ולרחוק' לאסירים, דו"ח כספי על העזרה לעצורים,
שליחת מכשירי ספורט למחנה העצורים באריתראה. הסכם בין הועד
הלאומי, האיחוד האזרחי, 'לאסירינו' והועדה למען משפחות העצורים
המעביר את נושא גיוס הכספים לאסירים ומשפחותיהם לאיגוד
'לאסירינו'. פרוטוקולים מישיבות עם חברי הנהלת הועד הלאומי על
שיתוף פעולה של הועדה לעזרת משפחות העצורים העברים בא"י עם
פעולות הועד הלאומי ושאלת המצב הכספי של משפחות העצורים.

מילות מפתח