אגודת של"ח, סניף חיפה, התכתבות

02.01.1953 - 16.08.1959

סימול התיק : ל 16 - 6/ 2

שייך לארכיון: אגודת של"ח

תוכן

התכתבות עם ההנהלה המרכזית של של"ח על עזרה למשפחות השכולות,
מפעל האנדרטה לדב גרונר, תרומות לשל"ח, ארגון כנס דור המחתרת
בחיפה, דו"חות כספיים.