Begins Influence Over Irgun Revolt

סימול עבודת המחקר : כ8 - 297

שם המחבר: Waserman Gabriel
שנה לועזית: 2001
שם המוסד : האוניברסיטה העברית ירושלים
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

הסיבות להכרזת המרד של אצ"ל נגד המנדט הבריטי. חלוקי דעות בין אצ"ל ללח"י לגבי טיבו של המרד. תעמולה ואסטרטגיה של המרד.
בעבודה גם: היחס לבריטים בהגותם של מנחם בגין ושל זאב ז'בוטינסקי.