המעבר מיישוב למדינה 1949-1947: רציפות ותמורות

סימול הספר : מ- 501

שם מחבר הספר: פילובסקי ורדה, עורכת
מוציא לאור: אוניברסיטת חיפה, מוסד הרצל לחקר הציונות
מקום ההוצאה: ישראל, חיפה
שנת ההוצאה הלועזית: 1990
שפה: עברית
איורים: מפות
הערות: הרצאות, שנישאו בכינוס 8-5 ביוני 1988. שער נוסף באנגלית.

תוכן

אוסף של הרצאות על תקופת הקמת המדינה: נתן רוטנשטריך - מיישוב
יהודי למדינת ישראל, נתן ינאי - המעבר למדינת ישראל ללא חוקה,
פנחס מדינג התארגנות הרשות המבצעת, מנחם פרידמן - ואלה תולדות
הסטטוס קוו: דת ומדינה בישראל, עוזי אלידע - עתונות וצנזורה
ב-1948, יעל ישי - מדינה וארגוני-משנה בתקופת כינון הריבונות:
ההסתדרות הרפואית בישראל 1953-1948, יאיר זלמנוביץ - המאבק להחלת
מרות המרכז: הרפואה הציבורית בישראל, עמירם גונן - תפרוסת
האוכלוסיה בישראל במעבר מישוב למדינה, יוסי בן-ארצי תמורות
בהעדפתן של צורות התיישבות עם קום המדינה: מבט היסטורי, ברוך
כנרי - התנועה הקיבוצית במעבר מיישוב למדינה, אלחנן אורן - תרומת
ההתיישבות במלחמת העצמאות, יואב גלבר - הכוח הצבאי בתקופת המעבר
מישוב למדינה, יעקב מרקוביצקי - עליה וגיוס במלחמת העצמאות, איסר
הראל - השרותים החשאיים מן המחתרת אל העידן הממלכתי, יהושע כספי
המעבר ממשטרת המנדט אל משטרת ישראל, אלי רכס - יסודות המדיניות
כלפי האוכלוסיה הערבית בישראל, מוטי גולני - מבינאום ירושלים
להכללתה במדינת ישראל, משה ברור - גבולותיה הראשונים של מדינת
ישראל, מאיר אביזוהר - דוד בן-גוריון: חותם אישי על המעבר מיישוב
למדינה, משה ליסק - האליטות בראשית ימי המדינה. מכיל מפות
וטבלאות.