תנועת החרות, הרכב סיעת גח"ל בכנסת - התכתבות

26.10.1966 - 05.03.1967

סימול התיק : ה 1 - 16/ 11

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בנושא איוש הועדות בכנסת ע"י חברי גח"ל, הוצאת חברי
הכנסת שמואל תמיר, אברהם טיאר ואליעזר שוסטק מנציגות גח"ל
בועדותיה בכנסת.
רשימת הצעות לסדר היום שהועלו ע"י סיעת גח"ל. הזמן שהוקצב לגח"ל
בדיון על התקציב.