תנועת החרות, הועידה הארצית השלוש עשרה, ועדת הבחירות המרכזית- התכתבות, ערעורים, רשימות

19.08.1976 - 27.12.1976

סימול התיק : ה 1 - 13/ 13/ 15

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בנושא ארגון הבחירות לקראת הועידה, טיפול בערעורים על
החלטות ועדות בחירות מקומיות,
דו"ח אגף הארגון לועידה השלוש עשרה.
רשימת שמות חברי הועדה המתמדת.
טפסים ובהם הרכבי ועדות הבחירות המקומיות בסניפים השונים.