תנועת החרות, הועידה הארצית השלוש עשרה - הועדה המכינה לעניני חוקה ושיפוט

23.11.1976 - 22.12.1976

סימול התיק : ה 1 - 13/ 13/ 10

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

המלצות הועדה המכינה לעניני חוקה ושיפוט.
הצעות שהועלו בדיון הועדה המכינה לעניני חוקה ושיפוט.
המלצות לתיקונים בחוקת התנועה ותקנות הבחירות.
רשימת שמות חברי הועדה.