תנועת החרות, הועידה הארצית השתים עשרה - הועדה המכינה לעניני ההסתדרות הציונית ויהודי התפוצות

12.12.1974 - 15.01.1975

סימול התיק : ה 1 - 13/ 12/ 10

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

הצעות ופרוטוקולים מישיבות הועדה לעניני ההסתדרות הציונית ויהודי
התפוצות.
רשימת שמות חברי הועדה.