תנועת החרות, הועידה הארצית השתים עשרה - הועדה המכינה לעניני חינוך ומדע

17.11.1974 - 16.01.1975

סימול התיק : ה 1 - 13/ 12/ 4

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

פרוטוקולים מישיבות הועדה לעניני חינוך, המלצותיה והחלטותיה.
הצעות לועדת החינוך. החלטות הועדה לחינוך ומדע.
המלצות לגבי בעית חינוך נוער טעון טיפוח.
רשימת שמות חברי הועדה.