תנועת החרות, הועידה הארצית האחת עשרה - דין וחשבון, החלטות

17.12.1972 - 03.01.1973

סימול התיק : ה 1 - 13/ 11/ 31

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

דין וחשבון של המרכז שהוגש לצירי הועידה הארצית האחת עשרה, בנושא
פעילות המרכז, מחלקותיו ומוסדות התנועה.
החלטות הועדות השונות במסגרת הועידה.
סקירה על הכנת הועידה האחת עשרה והסקת מסקנות לקראת הועידה
השתים עשרה.