תנועת החרות, הועידה הארצית האחת עשרה - התכתבות

19.09.1972 - 15.12.1972

סימול התיק : ה 1 - 13/ 11/ 30

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון והכנות לקראת הועידה.
מכתבי התפטרות של מועמדים לצירים בועידה.
ערעורים של סניפים בשל ייצוג מספרי קטן.