תנועת החרות, הועידה הארצית האחת עשרה - הועדה המכינה לענינים מוניציפליים

01.11.1972 - 30.11.1972

סימול התיק : ה 1 - 13/ 11/ 8

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

הצעות הועדה המכינה לענינים מוניציפליים.
המלצות ועדת המשנה לעניני המועצות הדתיות. המלצות ועדת המשנה
לעניני הישוב הלא יהודי.