תנועת החרות, הועידה הארצית השמינית, ועדת המנדטים - התכתבות

30.05.1966 - 28.06.1966

סימול התיק : ה 1 - 13/ 8/ 8

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות ותקצירי ישיבות ועדת המנדטים בנושא בחירת מועמדים וצירים
לועידה, טיפול בערעורים, מכתבי התפטרות של צירים.
רשימת אסירי ציון הבית"רים. רשימות שמיות.