תנועת החרות, הועידה הארצית השמינית - דו"ח ועדת הביקורת העליונה, רשימות

26.06.1966 - 30.06.1966

סימול התיק : ה 1 - 13/ 8/ 6

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

דו"ח ועדת הביקורת העליונה לועידה השמינית בנושא ניהול הכספים
והנכסים של התנועה.
רשימות שמות חברי המרכז שנבחרו בועידה הארצית השמינית, חברי
בית הדין העליון וועדת הביקורת העליונה.