תנועת החרות, סניף קרית-אונו - התכתבות

30.07.1953 - 26.11.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 108

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף, עניני תקציב וכספים.
פרוטוקולים מישיבות הסניף.