תנועת החרות, סניף נתניה - התכתבות

15.09.1948 - 30.12.1957

סימול התיק : ה 1 - 9/ 90

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף, עניני תקציב וכספים, עריכת
בחירות פנימיות, דו"חות שנתיים, פעילות וחומר הסברה, הכנות
לבחירות מקומיות ולכנסת, סיוע למשפחות חללי האצ"ל.
פרוטוקולים מישיבות הסניף.
תדפיסי איגרת לחבר - עלון אינפורמטיבי.
כולל מסמך באידיש.