תנועת החרות, הקונגרס היהודי העולמי - התכתבות

03.06.1956 - 17.06.1963

סימול התיק : ה 1 - 8/ 18/ 1

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: הודעות לגבי פעולות שמארגן הקונגרס. בקשות
למתן תרומות. עניני ארגון. ענין הנציגות וחלוקת המנדטים בקונגרס
היהודי העולמי. הסכם לגבי חלוקת המנדטים של הצירים לקונגרס
הציוני הכ"ה. שקילת השקל. הזמנות לישיבות.
רשימת סניפים, כתובותיהם ומספרי השקלים שרכשו.