תנועת החרות, ועדת הביקורת המרכזית - דו"חות, חוזרים, התכתבות

09.10.1955 - 25.11.1962

סימול התיק : ה 1 - 4/ 25/ 2

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: הוראות פעולה לסניפים. פרוטוקולים ודו"חות על
פעילות ועדת הביקורת המרכזית. דו"חות כספיים של הועדה והסניפים.
דו"חות ביקורת על מוסדות התנועה וסניפיה. הצעת תקציב מרכז
התנועה. הצעות לשינויים בחוקת התנועה. הזמנות לישיבות.