תנועת החרות, ועדת הביקורת המרכזית - התכתבות

15.03.1954 - 30.05.1966

סימול התיק : ה 1 - 4/ 25/ 1

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: דיווחים על פעילות ועדת הביקורת המרכזית.
דו"חות ביקורת על מוסדות התנועה וסניפיה. הקמת ועדות ביקורת
מקומיות. תקציב הועדה. דו"חות כספיים של הסניפים.
ביקורת חבר התנועה על מינויים ללא בחירות למועצה הארצית.
הוראות לסניפים מאת ועדת הביקורת המרכזית.
הצעות לשינויים בחוקת התנועה.
הזמנות לישיבות וארועים.