תנועת הנוער בית"ר בארץ-ישראל מראשיתה ועד מותו של זאב ז'בוטינסקי.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 173

שם המחבר: שטיין-אשכנזי אסתר
שנה לועזית: 1991
שם המוסד : אוניברסיטת חיפה
סוג עבודת המחקר: דוקטורט

תוכן

התפתחות תנועת בית"ר בארץ ישראל. השפעתו האידאולוגית והפוליטית
של זאב ז'בוטינסקי על התנועה. החלוציות והצבאיות בבית"ר. מקורות
השפעה על תכניה התרבותיים והאידאולוגים. הקשרים עם המפלגה
הרביזיוניסטית. חילוקי הדעות הפנימים בבית"ר ארץ-ישראל ובבית"ר
העולמית. הסכסוכים עם תנועת הפועלים בנושאי עבודה ועליה, היחס
להסתדרות הציונית. פלוגות העבודה ופלוגות הגיוס של בית"ר. מגמות
אקטיביסטיות בתנועה, מקום בית"ר בהתפתחות כוחות המגן בארץ-ישראל,
היחסים עם האצ"ל בשנים 1939-1936.