הצה"ר ועד פועל לונדון, משפט הזונדרפרבאנד בבית דין כבוד של ההסתדרות הציונית - מכתבים, פרוטוקולים, החלטות

06.11.1932 - 16.03.1933

סימול התיק : ג 2 - 8/ 2

שייך לארכיון: הצה"ר ועד פועל לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

התכתבות ופרוטוקול בנושא האשמת הזונדרפרבאנד בשל ההחלטה בועידה
העולמית בוינה בענין המשמעת, אשר מעמידה את ההשתייכות הצה"רית
מעל ההשתייכות להסתדרות הציונית.
החלטת בית דין כבוד של ההסתדרות הציונית לבטל את הזונדרפרבאנד
וקביעת מאיר גרוסמן על היעדר תוקף להחלטה.
דו"ח האקזקוטיבה על תביעת בית דין כבוד נגד הזונדרפרבאנד של
הצה"ר.
עיקר המסמכים בגרמנית.