PALESTINE UNDERGROUND: THE STORY OF THE JEWISH RESISTANCE

סימול הספר : צב- 416

שם מחבר הספר: BORISOV JOSEPH (SCHECHTMAN)
מוציא לאור: JUDEA PUBLISHING CO.
מקום ההוצאה: USA, New York
שנת ההוצאה הלועזית: 1947
מספר העמודים: 144
שפה: אנגלית
הערות: 2 עותקים

תוכן

סקירה על פעולות האצ"ל והלח"י וגם בקצרה על פעולות ההגנה ותנועת
המרי העברי עד פיצוץ מלון המלך דוד. בהרחבה על פרשת הלורד מוין,
ומשפטם של עולי הגרדום חכים ובית-צורי, חטיפת קצינים בריטיים,
פצוץ מלון המלך דוד. התגובות בארץ ובעולם לפעילות המחתרות,
הודעות וכרוזים של המחתרות, האמצעים שנקטו השלטונות הבריטיים נגד
הסוכנות היהודית. מעצרים ומשפטים של חברי המחתרות.