LECHI: FIGHTERS FOR THE FREEDOM OF ISRAEL (F.F.I.)

סימול הספר : צב- 917

שם מחבר הספר: KATZ EMMANUEL
מוציא לאור: יאיר ע"ש אברהם שטרן
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1987
שפה: אנגלית
איורים: איורים

תוכן

תולדות הלח"י, דמותו של אברהם שטרן יאיר, הריגתו ע"י הבריטים,
מנהיגותו של יצחק שמיר, האידאולוגיה של הלח"י, יחסי חוץ, מבצעי
הלח"י, הבריחה מלטרון, היחסים עם ההגנה, ההתנגדות לשלטון הבריטי,
פרשת מלון המלך דוד, פרשת הלורד מוין, הסזון, השבת השחורה,
משפטים של אנשי לח"י, עולי הגרדום, פעילות הלח"י בגולה, היחס
לערבים. המבנה הארגוני של הלח"י, נתונים על מצבת כח-האדם והנשק
לפני הפרוק.