THE LADY WAS A TERRORIST DURING ISRAEL'S WAR OF LIBERATION

סימול הספר : צב- 432

שם מחבר הספר: KATZ DORIS (LANKIN)
מוציא לאור: FUTURE PRESS
מקום ההוצאה: USA, New York
שנת ההוצאה הלועזית: 1953
שפה: אנגלית
הערות: הקדמה מאת ק. ברקוביץ.

תוכן

הייתי טרוריסטית - זכרונותיה של דוריס כץ - לנקין מתקופת פעילותה
באצ"ל בארץ ובגולה אירופה ודרום אפריקה בשנים 1948-1946. תאור
דרכי הלחימה, אורח חחיהם של הלוחמים עד לפרוק האצ"ל בירושלים.