YEARS OF WRATH, DAYS OF GLORY: MEMOIRS FROM THE IRGUN

סימול הספר : צ1- 88

שם מחבר הספר: BEN-AMI YITSHAQ
מוציא לאור: R. SPELLER
מקום ההוצאה: USA, New York
שנת ההוצאה הלועזית: 1982
שפה: אנגלית
הערות: ביבליוגרפיה.

תוכן

זכרונותיו של יצחק בן-עמי מתקופת פעילותו באצ"ל בארץ ובגולה.
מעורבותו בארצות-הברית במסגרת הועדים ולמען ההעפלה.