ברית החשמונאים - במאבק לעצמאות ישראל ראשית עד אחרית.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 171

שם המחבר: אבישי שאול
שנה לועזית: 1993
שם המוסד : האוניברסיטה העברית ירושלים, המכון ליהדות זמננו.
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א

תוכן

תולדות תנועת הנוער ברית החשמונאים, יסודותיה הרעיונים, תקנונה
וחוקתה, המבנה הארגוני ומפעלי התנועה. ההתקשרויות הפוליטיות של
ברית החשמונאים עם הצ"ח, הפועל המזרחי וההסתדרות הציונית. פעילות
אנשיה באצ"ל, בלח"י ובהגנה.
רשימת ראשונים ופעילים מרכזיים.