PRESENT POSITION IN ZIONISM: POINTS TO BE REMEMBERED

סימול הספר : הצ"ח- 25

שם מחבר הספר: אין מחבר
מוציא לאור: הצ"ח NZO
מקום ההוצאה: לונדון
שפה: אנגלית
הערות: יצא בשנות ה-30

תוכן

החוברת סוקרת בקצרה את מצב הציונות בשנות ה-30, תוך התיחסות
לנקודות הבאות: בעיית החלוקה, הביקורת של הצ"ח על ההסתדרות
הציונית בנושאים מדיניים וכלכליים כולל עניין השקל, התוכנית
הכלכלית של הצ"ח, מלחמת המעמדות בא"י, הבנייה של הצ"ח בא"י,
הקמת קרן תל-חי.