חגים וטקסים בתנועת העבודה ובתנועה הרוויזיוניסטית בארץ ישראל 1945-1930.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 119

שם המחבר: אור-חן שושנה
שנה לועזית: 1988
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א

תוכן

השוואת שלושה מרכיבים באידאולוגיות של תנועת העבודה והתנועה
הרביזיוניסטית: שאלת הלאומיות (הציונות), היחס לדת ולמסורת
היהודית ושאלת המנהיגות התנועתית.
נסיון לבחון את קשרי הגומלין בין האידאולוגיה התנועתית ובין אופי
החגים והטקסים בכל אחת מן התנועות.