העליה הבלתי חוקית לארץ-ישראל בתקופת מלחמת העולם השנייה 1942-1939.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 84

שם המחבר: עופר דליה
שנה לועזית: 1981
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה
סוג עבודת המחקר: דוקטורט

תוכן

מבוא: העליה הבלתי ליגלית לפני מלחמת העולם השניה. פעילות התנועה
הרביזיוניסטית בעליה זו - בתחילת שנות השלושים, עלית אף על פי,
הקמת המרכז לעליה.
ההעפלה בראשית מלחמת העולם השניה: מדיניות ההנהגה הציונית כלפי
העליה הבלתי ליגלית. פעולות המוסד לעליה ב' של ההגנה. גישת
התנועה הרביזיונסטית כלפי ההעפלה, ארגון ההעפלה הרביזיוניסטית,
מסע האניות זכריה ופנצ'ו. יוזמות העפלה פרטיות. פרשת סטרומה.
כל זאת על רקע מדיניות הגרוש הנאצית בשנים 1941-1939 ומדיניות
הבריטים כלפי עלית יהודים בכלל והעליה הבלתי חוקית בפרט.
רשימות הכוללות את שמות האניות, מארגני הפלגתן ומספר העולים.