ברית הבריונים - קבוצה אידאית או ראשית המחתרת.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 83

שם המחבר: גוטליב אליעזר
שנה לועזית: 1982
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

ברית הבריונים כקבוצה אידאית בתוך הצה"ר: צמיחתה מתוך הזרם
המכסימליסטי בצה"ר ארץ-ישראל. האידאולוגיה, הארגון והפעילות של
הברית. יחס התנועה הרביזיוניסטית לברית הבריונים ויחסו של זאב
ז'בוטינסקי כלפיה. נסיון להערכת אופיה, מטרותיה והסיבות לכשלונה
של ברית הבריונים.